Strona główna Władze Instytutu Biuro Zakłady Pracownicy Informacje dla pracowników Nauka Dydaktyka Informacje dla studentów Kursy

Untitled Document

DYDAKTYKA

Zakład Układów i Systemów Nielliniowych

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w języku angielskim.

Wykaz przedmiotów prowadzonych na Wydziale EEIiA:

 • Wstęp do elektrotechniki,
 • Elektrotechnika teoretyczna,
 • Elektrotechnika,
 • Teoria obwodów,
 • Komputerowa analiza obwodów,
 • Sygnały i systemy,
 • Podstawy teorii pola elektromagnetycznego.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w Centrum Kształcenia Międzynarodowego:

 • Basic Electrical Engineering,
 • Circuit Theory,
 • Signals & Systems,
 • Electrical Engineering Fundamentals.

 Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje szeroki i zróżnicowany zakres tematyczny, na który składają się zarówno zagadnienia podstawowe z elektrotechniki i elektroniki, jak i zaawansowane koncepcje teorii obwodów nieliniowych i teorii pola elektromagnetycznego. Wszechstronnie omawiana jest tematyka dotycząca nowoczesnych metod komputerowej analizy obwodów, stanowiąca fundament projektowania układów elektronicznych.
W ramach przedmiotu Sygnały i systemy prezentowane są podstawowe koncepcje dotyczące sygnałów ciągłych i dyskretnych, a także systemów liniowych. Tematyka ta daje podstawy do dalszego studiowania różnych zagadnień z dziedziny przetwarzania sygnałów i analizy systemów.
Wykłady z omówionych przedmiotów są na ogół uzupełnione ćwiczeniami rachunkowymi lub projektowymi oraz laboratoryjnymi. W Zakładzie działają 4 laboratoria: Elektrotechniki teoretycznej, Teorii obwodów, Komputerowej analizy obwodów, Basic electrical engineering (dla IFE), w przygotowaniu jest laboratorium Sygnałów i systemów.
W ciągu ostatnich lat pracownicy Zakładu opublikowali następujące książki o charakterze dydaktycznym:

 • A. Kuczyński, Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, cz. I, Wyd. PŁ, Łódź 2000,
 • M. Tadeusiewicz,  M. Ossowski , Sygnały i Systemy.  Zadania,  Wyd. PŁ, Łódź 2001,
 • Wydanie zbiorowe, Laboratorium z Podstaw Elektrotechniki, Wyd. PŁ, Łódź 2002,
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów, cz. II, Wyd. PŁ, Łódź 2002,
 • M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów, cz. I, Wyd. PŁ, Łódź 2003,
 • M. Tadeusiewicz, Signals and Systems, Wyd. PŁ, Łódź 2004.
 • M. Tadeusiewicz, S. Hałgas, Komputerowa analiza układów analogowych. Teoria i zastosowania,
 • A. Kuczyński, Podstawy teorii pola elektromagnetycznego, cz. II.

Dydaktyka realizowana w Zakładzie jest ściśle związana z działalnością naukową, co wpływa stymulująco na nowoczesność ujęcia i jakość prowadzonych zajęć.

Wydzielony Zespół Systemów Pomiarowych

Wyniki prowadzonych badań naukowych są wykorzystywane w działalności dydaktycznej Zakładu.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów podstawowych takich jak:

 • Metrologia elektryczna i elektroniczna
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów.

W ramach prowadzonych na Wydziale specjalności: jak Automatyka i Metrologia oraz Informatyka Stosowana, w Zakładzie prowadzone są wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z następujących przedmiotów:

 • Przemysłowe systemy pomiarowe
 • Sensory
 • Pomiary przemysłowe
 • Interfejsy w systemach pomiarowych.
 • Na studiach zaocznych pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z przedmiotów:
 • Automatyczne układy i przyrządy pomiarowe
 • Technika pomiarów cyfrowych
 • Komputerowe systemy kontroli jakości.
Dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzony jest przedmiot nadobowiązkowy pt. "Pomiary eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych do 1 kV". Po zajęciach z tego przedmiotu (wykład i laboratorium) studenci mogą przystąpić do zdawania egzaminu kwalifikacyjnego (SEP) dla uzyskania świadectwa E.
W Zakładzie prowadzone są także zajęcia specjalistyczne dla studentów Wydziału Mechanicznego z Elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych. Do zajęć tych zostały utworzone nowoczesne laboratoria wyposażone w odpowiednią aparaturę pomiarową.
Pracownicy Zakładu prowadzą prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie z dziedziny Metrologii, łącznie w Zakładzie wykonano ponad 120 prac dyplomowych.Do prowadzenia zajęć dydaktycznych opracowano i wydano 17 skryptów oraz 4 podręczniki akademickie.

Zakład Inżynierii Materiałowej

Działalność dydaktyczna Zakładu Materiałoznawstwa i Elektrotechnologii jest w wielu przypadkach ściśle powiązana z problematyką badań naukowych i obejmuje m.in.

 • wykłady i laboratoria z fizyki ciała stałego,
 • materiałoznawstwa elektrotechnicznego,
 • technologii i materiałoznawstwa elektronicznego,
 • przedmioty fakultatywne (lasery technologiczne, nadprzewodnictwo),
 • wykłady i laboratoria dla studentów innych wydziałów Politechniki  Łódzkiej, jak elektrotechnika i elektronika, urządzenia elektryczne.